Internationaal Verantwoord Inkopen

            

          

Wij willen bijdragen aan een duurzamere wereld. Door hoogwaardige, prachtige Natuursteenproducten te leveren en door op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de plekken waar onze Natuursteen wordt gewonnen en verwerkt. Internationaal verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van ons beleid en compleet geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Samen met onze leveranciers werken we aan een milieuvriendelijke en menswaardige Natuursteenketen.

Code of Conduct

Van den Ban hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct (https://www.vandenban.com/assets/files/over-ons/mvo/codeofconduct.pdf) In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

Initiatief Trustone

Van den Ban is aangesloten bij het Initiatief Trustone (https://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen). Trustone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO). Als deelnemer aan het Initiatief Trustone voeren wij een zogenoemd Due Diligence-proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of hert risico daarop, nemen we maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te stoppen.

Onze bijdrage aan verbetering van omstandigheden in de ketens.

De plekken waar onze steen vandaan komt, staan niet altijd in een positief daglicht. de overheid ter plekke is vaak niet efficiënt genoeg om arbeids- en milieuomstandigheden goed te controleren. Daarom is het des te belangrijker dat wij ons best doen om de risico's in kaart te brengen en ons inzetten om verbeteringen teweeg te brengen. Omdat onze leveranciers ook aan veel andere bedrijven leveren, is onze invloed beperkt en is dit een proces van vallen en opstaan. 

Als eerste stap hebben wij risico's in onze ketens in beeld gebracht. Wij importeren materialen uit Europese landen en China. Hoewel wij Europese landen niet als risicolanden beschouwen, informeren wij wel altijd onze leveranciers naar milieu en sociale omstandigheden. In China zijn risico's voor mens en milieu wel waarschijnlijk. Er zijn bijvoorbeeld geen onafhankelijke vakbonden en werknemers maken soms veel overuren. Volgens een onafhankelijke risicoanalyse in opdracht van TruStone zijn er in de regio's waar wij afnemen geen aanwijzingen voor kinderarbeid of dwangarbeid door Oeigoeren.

Als tweede stap hebben wij een plan van aanpak ontwikkeld om bij te dragen aan verbeteringen. Omdat het niet haalbaar is om alle risico's tegelijkertijd aan te pakken, maken wij een overzicht van de ernst en waarschijnlijkheid van risico's.  Aan de hand daarvan bepalen we welke risico's we als eerste aanpakken.

Ook al is de kans zeer gering, kinderarbeid willen wij absoluut vermijden. Met het management van onze directe leverancier hebben we afgesproken dat zij erop toezien dat bij hun eigen locaties maar ook bij die van hun toeleveranciers bij het werven van nieuwe medewerkers de legitimatie altijd wordt gecheckt en gekopieerd voor de administratie.

Veiligheid en gezondheid hebben voor ons een hoge prioriteit. De kans dat er iets misgaat in de groeve, is altijd aanwezig. De gevolgen zouden zeer ernstig kunnen zijn, bijvoorbeeld als werknemers onvoldoende gebruik maken van de beschermingsmiddelen. Wij spreken hierover met onze leveranciers en als die geen veiligheidsplan hebben helpen we ze daarbij.

Verder oefenen wij onze invloed uit om te zorgen dat leveranciers hun werknemers betrekken bij het bepalen van de lonen en werktijden.

Onafhankelijke klachten en geschillencommissie

Via de onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief Trustone kunnen alle belanghebbenden in de keten hun stem laten horen. Arbeiders op productie- en groevelocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie over kinderarbeid, of omdat ze denken gediscrimineerd te worden, of omdat hun fundamentele rechten als mens of als arbeider niet worden gerespecteerd. Omwonenden van groeves kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over milieuschade of van schendingen van landrechten. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens en milieu behartigen, kunnen ook een klacht indienen bij de commissie indien zich een schending voordoet van de internationale normen die het Initiatief Trustone onderschrijft. Als er een klacht is ingediend, is de eerste stap om via bemiddeling tussen de betrokken partijen een oplossing te vinden voor het probleem waarmee alle betrokkenen akkoord gaan. Als dit niet lukt, zal de commissie een bindende uitspraak doen. De internationale richtlijnen van de OESO en de VN zijn daarvoor het uitgangspunt. Nadat de commissie een uitspraak heeft gedaan, bekijken wij samen met de Trustone-partijen hoe wij onze invloed kunnen uitoefenen om de situatie in de fabrieken en groeves te verbeteren.

Op deze pagina (https://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen/initiatief/klachten-geschillen) kunt u meer lezen over de commissie. Daar staat ook uitgelegd hoe te handelen bij een klacht of geschil.

Uiteraard zijn niet alle arbeiders bij alle toeleveranciers op de hoogte van het klachtenmechanisme en als ze het wel zijn dan durven ze misschien niet altijd een melding te doen. Wij zijn daarom ook in gesprek met leveranciers en lokale organisaties om het belang van het klachtenmechanisme duidelijk te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatief TruStone